För medlemmar

Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening?

Medlemskapet innebär att du gemensamt, med föreningens övriga medlemmar, delar ansvar för trappuppgångar, tvättstugor, gemensamma utrymmen och yttre gårdsmiljö, förutom att du ansvarar för underhåll av din egen lägenhet. Trapphusen ska endast användas för att ta sig till och från de utrymmen som finns i fastigheterna och är ingen lagringsplats för olika saker.

Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med andra medlemmar i föreningen äger husen som föreningen består av. Vi är inte hyresgäster hos HSB eller hos någon annan. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som årligen fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader betalas gemensamt av oss medlemmar. Månadsavgifter och lokalhyror ska täcka föreningens årliga kostnader för drift och underhåll av fastigheterna.

Ju lägre kostnader föreningen har, desto lägre avgift för respektive bostadsrättshavare. Därför är det viktigt att vi är aktsamma om vår gemensamma utrustning som till exempel tvättmaskiner, hissar och portar, såväl som buskar, träd, gungor, sandlådor och så vidare. Ju mindre dessa saker behöver repareras eller bytas ut, desto lägre kostnader för föreningen och desto lägre avgifter för våra bostadsrätter. Tänk på att spara på varmvatten och el. Slösaktig förbrukning samt förstörelse orsakar högre kostnader för både dig och alla andra medlemmar.

Naturligtvis ska vi också medverka till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ned eller gör åverkan i våra hus eller ute på våra gårdar. Betrakta husen och gårdarna som dina egna för det är faktiskt precis vad de är.

Inflytande

Du har möjlighet att påverka föreningens skötsel och därmed trivsel och det ekonomiska resultatet.
Du kan skriva en motion och rösta på den årliga föreningsstämman. Årsstämman är det högst beslutande organet. Då samlas medlemmarna och väljer styrelse, diskuterar verksamheten, ställer frågor och får information om föreningens verksamhet. En förutsättning för att demokratin i föreningen skall fungera bra är att så många som möjligt deltar på årsstämman.
Det går också bra att skriva mail eller ett fysiskt brev som lägges i föreningens brevlåda vid expeditionen. Skrivelsen behandlas på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen har normalt sett möte en gång i månaden.

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Vi rekommenderar varje medlem att ha en hemförsäkring. Medlem kan teckna hemförsäkring utan bostadsrättstillägg eftersom vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg som ingår i månadsavgiften. Är du osäker på om du betalar bostadsrättstillägg i din vanliga hemförsäkring, kontrollera i ditt försäkringsbrev eller ring ditt försäkringsbolag! Det är onödigt att betala för mycket.

Styrelsen

På årsstämman väljs styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel. Styrelsen består av 5-7 ledamöter, antalet väljs på stämman. Ledamöterna träffas ca en gång/månad. Vilka styrelsen består av och hur man når styrelseledamöter framgår på informationstavlan i trapphusen och på föreningens hemsida. Föreningens årsstämma hålls i april/maj och där väljs ny styrelse, revisor och valberedning. Föreningens årsredovisning och medlemmars motioner behandlas också.

Årsredovisning

Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår en årsredovisning som belyser verksamheten under det gångna året och ger en förvaltningsberättelse. Revisorer granskar styrelsens arbete och avger en revisionsberättelse.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram namn på medlemmar som är intresserade av styrelsearbete. Valberedning väljs på årsstämman. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Kontakta valberedningen; vilka de är framgår av föreningens hemsida under rubriken Styrelse – Funktionärer.

Förvaltning

Styrelsen har genom avtal uppdragit åt HSB att ansvara för föreningens löpande bokföring, ekonomisk förvaltning och tvättmaskinsservice.
Husombuden tar hand om den vardagliga fastighetsskötseln på uppdrag av styrelsen. HSB administrerar överlåtelser och andra lägenhetsärenden, uthyrning (kö) av parkeringsplatser och garage. Uthyrning av källar- och affärslokaler handhas av HSB.

Uthyrning i andra hand

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen. Vi vill ha engagerade medlemmar och följer HSB:s rekommendationer vid beviljande av andrahandsuthyrningar.

Ordning

Normalregeln är: Visa hänsyn till dina grannar! Undvik hög ljudnivå mellan 22:00 och 07:00. Undantag kan ske för enstaka fester varvid närmaste grannar bör underrättas i god tid.

Källsortering

Papper och tidningar samlas och läggs i containers ute på gården. På vår återvinningsstation på Engelbrektsvägen kan du källsortera glas, plast, metall och pappersförpackningar. Även mindre elartiklar samt batterier och vissa kemikalier kan lämnas i för ändamålet avsedda behållare.
Större saker som TV, kyl/frys och spisar med mera måste du själv köra till Görnväls återvinningscentral.

Parabolantenn, blomlådor och markiser

Parabolantenn får inte sättas upp på taket eller så att den kommer utanför balkong eller fönster, ej heller får blomlådor och liknande sättas upp utanför husets fasad. All uppsättning utanpå eller utanför husets fasader kräver bygglov och godkännande av styrelsen. Markiser får inte sättas upp.

Säkerhetsdörrar

Om det ej är säkerhetsdörr på lägenheten så får bostadsrättsinnehavaren installera detta på egen bekostnad. En ny dörr ska vara i samma färgton som övriga lägenhetsdörrar i huset.

Resumé

Denna skrift syftar till att kortfattat berätta om vår förening och ska förhoppningsvis ha besvarat några av dina frågor. Om det är något du undrar över eller har synpunkter på, tveka inte att kontakta någon i styrelsen. Brf Allmogen har för närvarande god ekonomi och styrelsens förhoppning är att alla medlemmar även i fortsättningen ska bidra till fortsatt god utveckling.