Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kräver styrelsens tillstånd! Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras skriftligen på fastställd blankett som finns för avhämtning på HSB BRF Allmogens kontor på Tornérvägen 11B . Du kan även ladda hem en blankett längst ner på denna sida men kom ihåg att ansökan måste lämnas in i två exemplar! Blanketten är i PDF-format vilket kräver Acrobat Reader eller motsvarande program som kan hantera detta format.

Det spelar ingen roll vem du hyr ut till, om det är föräldrar eller barn, eller om lägenheten lånas ut gratis. Du måste alltid söka tillstånd hos styrelsen!

När en ansökan om andrahandsuthyrning kommer in ska bostadsrättsföreningens styrelse ta ställning till den.

 

Hyresnämndens kriterier

Vanligtvis utgår man då från de två kriterier som hyresnämnden beaktar vid sin prövning. För det första om bostadsrättshavaren har skäl för att hyra ut sin lägenhet. För det andra om det kan vara befogat att säga nej till uthyrning, även om motiven för uthyrning är tillräckliga.
Däremot är inte andrahandshyresgästens ekonomi intressant. Det är ändå alltid bostadsrättshavaren som är ekonomiskt ansvarig gentemot föreningen.

Om bostadsrättsföreningens styrelse nekar tillstånd till andrahandsuthyrning kan bostadsrättshavaren överklaga beslutet till hyresnämnden, vars beslut inte kan överklagas.

Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar beviljas för ett halvår eller max ett år i taget. Därefter får den som önskar fortsätta hyra ut sin lägenhet komma in med en ny ansökan om andrahandsuthyrning.

Vad är det mer som är viktigt för styrelsen att tänka på i samband med andrahandsuthyrning?

– Innan styrelsen bestämmer sig för att vara frikostigare med andrahandsuthyrning än vad hyresnämndens kriterier tillåter bör man tänka över vilken policy som ska gälla framöver. Det är viktigt att man behandlar alla liknande ansökningar om tillstånd på ett likartat sätt. Tänk också på att en väldigt hög andel andrahandsuthyrningar i föreningen kan få konsekvenser för möjligheterna att få de boende att engagera sig i föreningen, svarar fastighetsjurist Eva Sörqvist på HSB Riksförbund.

Nytt från den 1 juli 2014 är att föreningen har rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren för andrahandsupplåtelsen. En förutsättning för det är dock att det framgår av stadgarna att en sådan avgift får tas ut.

Följande brukar betraktas som skäl för att hyra ut sin bostad i andra hand:

– Arbete eller studier på annan ort.
– ”Provsambo” under en begränsad tid.
– Sjukhusvistelse.
– Fängelsevistelse.
– Föräldrar som vill hyra ut en mindre lägenhet till sina barn.

Från den 1 juli 2014 blev skälen mer generösa än tidigare (då det krävdes att skälen var beaktningsvärda).

Det bör i regel vara skäl att upplåta en lägenhet till en närstående. Likaså bör det om en bostadsrätt är svårsåld föreligga skäl under en övergångsperiod.

Vad gör jag om styrelsen avslår min ansökan?

Du kan överklaga till Hyresnämnden. Kostnaderna som hyresnämnden tar ut belastar respektive part. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.

Vad händer om jag hyr ut utan tillstånd?

Hyr du ut din lägenhet utan styrelsens medgivande, får du först en anmaning att ”vidtaga rättelse”. Det innebär antingen att du flyttar tillbaka till lägenheten och/eller att din hyresgäst flyttar ut.

Vad händer om jag inte ”vidtager rättelse”?

Styrelsen lagsöker dig hos Tingsrätten. Du riskerar att förlora nyttjanderätten till bostadsrätten samt att du blir avhyst (vräkt).

 

Ansökan om tillstånd för uthyrning Ansökan uthyrning.